PUA 2020: Prestació d'atenció social a persones amb discapacitat a Catalunya

La Generalitat de Catalunya  ha convocat els Ajuts per a l’any 2020 del miltuiniwala.ga Programa d’Atenció Social a les persones amb Discapacitat.

Aquesta prestació té per objecte protregsolecro.ga contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. 

- Poden ser pussofthudima.cf beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

- Els Organismes responsables són:

- El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud de l'11 de juliol al 10 de setembre de 2020

- El formulari de sol·licitud es pot presentar:

1) Presencialment

  •   Oficines d'Afers Socials i Famílies
  •   Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  •   Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona
  •   Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre
  •   Oficines de registre d’entrada i sortida de documents de la Generalitat de Catalunya
  •   A qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb el que estableix la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2)    Per correu postal. Si el formulari de sol·licitud es presenta a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que pel personal de correus dati i segelli el formulari de sol·licitud abans de ser certificat.

VEURE RESUM EXPLICATIU  (elaborat per la Lliga d’Afectats Reumatològics i Discapacitats de les comarques de Tarragona)

DOCUMENT SOL·LICITUD

LEGISLACIÓ:

© Federació Mestral - COCEMFE TARRAGONA | C/ Dr. Ferran, 33-35 1er | 43202 REUS | Tel: 977 32 70 93 | comunicacio@mestralonline.org